DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS
INFORMACIJA PARENGTA IR PATEIKIAMA REMIANTIS BENDRUOJU
DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTU ES 2016/679
 
Informuojame, kad VšĮ Šiaulių reabilitacijos centras (duomenų valdytojas) įm. kodas 191847935, buveinės adresas Pramonės g. 15A, Šiauliai, yra renkami, tvarkomi ir saugomi duomenų subjektų duomenys. Šie duomenys yra renkami sekančiais tikslais:
a) įmonės funkcijų, paslaugų ir įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
b) kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
c) siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
d) siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.
Visi Kliento pateikti asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis duomenų apsaugos reglamento ES 2016/679 nuostatomis, ADTAĮ ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą, bei Paslaugų teikėjo lokaliniais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinęs tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

I. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS IR KAIP JIE YRA TVARKOMI

Duomenų subjektas, pateikęs duomenų valdytojui ar duomenų tvarkytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę iš duomenų valdytojo gauti patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus. Kai asmens duomenys perduodami į trečiąją valstybę, duomenų subjektas turi teisę būti informuotas apie tinkamas su duomenų perdavimu susijusias apsaugos priemones. Duomenų valdytojas pagal prašymą, kartą per kalendorinius metus pateikia tvarkomų asmens duomenų kopiją nemokamai. Už bet kurias kitas duomenų subjekto prašomas kopijas duomenų valdytojas gali imti pagrįstą mokestį, nustatomą pagal administracines išlaidas. Kai duomenų subjektas prašymą pateikia elektroninėmis priemonėmis ir išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip, informacija pateikiama įprastai naudojama elektronine forma.

II. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖ REIKALAUTI IŠTAISYTI NETIKSLIUS DUOMENIS

Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų netikslius su juo susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys, be kita ko, pateikdamas papildomą pareiškimą.

III. TEISĖ REIKALAUTI IŠTRINTI DUOMENIS ("TEISĖ BŪTI PAMIRŠTAM")

Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis, o duomenų valdytojas yra įpareigotas nepagrįstai nedelsdamas ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
a) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
b) asmens duomenų subjektas atšaukia sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
c) asmens duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal 21 straipsnį;
d) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
f) asmens duomenys buvo surinkti, kai duomenų subjektas buvo jaunesnis nei 16 amžiaus ir nepilnamečio duomenys buvo surinkti be tėvų ar globėjų sutikimo.
Tačiau šios teisės netaikomos, jeigu duomenų tvarkymas yra būtinas:
a) siekiant pasinaudoti teise į saviraiškos ir informacijos laisvę;
b) siekiant laikytis Sąjungos ar valstybės narės teise, kuri taikoma duomenų valdytojui, nustatytos teisinės prievolės, kuria reikalaujama tvarkyti duomenis, arba siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas;
c) dėl viešojo intereso priežasčių visuomenės sveikatos srityje;
d) archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais;
e) siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
 

IV. TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą kai taikomas vienas iš šių atvejų:
a) asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
b) asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;
c) duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; arba
d) duomenų subjektas paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.

V. TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ

Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai:
a) duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu;
b) duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.
Ši teisė negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms.
Naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą, duomenų subjektas turi teisę, kad vienas duomenų valdytojas asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam, kai tai techniškai įmanoma.
Ši teisė netaikoma, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.
 

VI. TEISĖ NESUTIKTI IR ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ DUOMENŲ TVARKYMUI

Duomenų subjektas turi teisę dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktus, įskaitant profiliavimą remiantis tomis nuostatomis. Duomenų valdytojas nebetvarko asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.
Kai duomenų subjektas prieštarauja duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, asmens duomenys tokiais tikslais nebetvarkomi.
Kai asmens duomenys yra tvarkomi mokslinių ar istorinių tyrimų arba statistiniais tikslais pagal 89 straipsnio 1 dalį, duomenų subjektas dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių turi teisę nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, išskyrus atvejus, kai duomenis tvarkyti yra būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą dėl viešojo intereso priežasčių.

Pastaba: duomenų subjektų teisės turi įvairių apribojimų, apie kuriuos galite sužinoti daugiau, kreipdamiesi žemiau nurodytais kontaktais. Informuojame, kad Jūsų atsisakymas sutikti su duomenų tvarkymu, gali apriboti ar visai nutraukti Jūsų galimybę naudotis mūsų paslaugomis, jei be Jūsų duomenų mes negalėsime vykdyti paslaugų teikimo ar įsipareigojimų vykdymo. Tačiau jeigu Jūsų duomenų tvarkymas bus sustabdytas tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs ir toliau galėsite naudotis mūsų paslaugomis, tačiau nebegalėsite gauti su tiesiogine rinkodara susijusių pranešimų apie teikiamas nuolaidas ar pan.

VII. ​TEISĖ REIKALAUTI, KAD NEBŪTŲ TAIKOMAS TIK AUTOMATIZUOTU DUOMENŲ TVARKYMU, ĮSKAITANT PROFILIAVIMĄ, GRINDŽIAMAS SPRENDIMAS

Šiais atvejais, duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad jo atžvilgiu nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas ir toks sprendimas būtų peržiūrėtas:
a) kai Bendrovė priima sprendimus grindžiamus tik automatizuotu duomenų tvarkymu.
b) Duomenų subjektui kreipusis dėl automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamo sprendimo peržiūros, duomenų valdytojas, turi atlikti išsamų visų svarbių duomenų, įskaitant ir duomenų subjekto pateiktos informacijos vertinimą, kurį atlieka duomenų valdytojo asmuo, kuris turi atitinkamus įgaliojimus ir gebėjimus pakeisti sprendimą.​
 

VIII. TEISĖ PATEIKTI SKUNDĄ DUOMENŲ APSAUGĄ KONTROLIUOJANČIAI INSTITUCIJAI

Duomenų tvarkymą ir apsaugą Lietuvos Respublikoje prižiūri ir kontroliuoja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI). Jeigu Jūs nutarėte, kad bendrovė pažeidė Jūsų teises į duomenų tvarkymą, Jūs turite teisę kreiptis į VDAI tel.: ar el.paštu: +370 85 279 1445 ar el. paštu: ada@ada.lt.

IX. PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES PATEIKIMAS

Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis. Jeigu norite pasinaudoti savo teisėmis, mūsų darbuotojas pateiks dokumento formą, kurioje nurodysite savo pageidavimus dėl duomenų tvarkymo įmonėje. Atsakymą apie sprendimą, pateiksime per 30 kalendorinių dienų.
a) Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi žodžiu ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, duomenų subjektas turi patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.
b) Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi raštu, pateikiant prašymą paštu, tuomet kartu su prašymu turi būti pateikta notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.
c) Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.
d) Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą.
e) Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, asmens kodą, identifikavimo numerį pagal duomenų valdytojo identifikavimo sistemą (jei tokia naudojama), adresą ir kitus duomenis, kurie reikalingi duomenų subjekto identifikavimui, bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
f) Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, duomenų valdytojas prašo papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.
 

DĖL DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ, GALITE KREIPTIS ŠIAIS KONTAKTAIS:

Įmonės ats. asmens už duomenų tvarkymą Tel. Nr. (8-41) 457 755, el. paštas duomenuapsauga@reab.lt

Duomenų apsaugos pareigūnas El. paštas: asmensduomenys@sdg.lt


 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 VšĮ „Šiaulių reabilitacijos centras“ (toliau – „Įstaiga“), įmonės kodas 191847935, adresas Pramonės g. 15A, Šiauliai, el. paštas info@reabilitacijoscentras.lt, tel. Nr.: +370 41 457 755, duomenų apsaugos pareigūnas El. paštas: asmensduomenys@sdg.lt, gerbdama svetainės https://www.reabilitacijoscentras.lt/ (toliau – „Svetainė“) interesantų, klientų, pacientų ar tiesiog lankytojų (toliau – „Lankytojas“ (-ai)) teisę į privatumą, įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.
1.2 Ši Privatumo politika reglamentuoja Įstaigos Lankytojų asmens duomenų tvarkymo principus bei tvarką, naudojantis Įstaigos Svetainės paslaugomis ar perkant paslaugas svetainėje, tuo suteikiant Įstaigai savo asmens duomenis. Lankytojai sutinka su šios Privatumo politikos nuostatomis, išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Lankytojo sutikimo ir kurio Įstaiga paprašys, kai jo reikės.
1.3 Lankytojai laikomi susipažinę su Svetainės Privatumo politika, kai registruojasi Svetainėje ( https://www.asesusveikas.lt/ir4/ ) arba tęsdami naršymą Svetainėje ( https://www.reabilitacijoscentras.lt/ ) ir ( https://www.asesusveikas.lt/ir4/ ). Lankytojai sistemoje paspaudžia mygtuką „Sutinku“ (slapukų naudojimą) ar tiesiog Svetainės puslapyje iškylančioje slapukų juostoje paspaudus „Privatumo politika“ (kai po paspaudimo atveriamas svetainės langas su Privatumo politikos tekstu). Su Privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu, Svetainės meniu paspaudžiant „Veikla → Asmens duomenų apsauga → Privatumo politika“.
1.4 Įstaiga, teikdama ar parduodama paslaugas ne šios Svetainės pagalba, turi teisę nustatyti papildomus asmens duomenų tvarkymo tikslus ir sąlygas, apie kurias nėra informuojama šioje Privatumo politikoje. Norint sužinoti daugiau apie asmens duomenų tvarkymą Įstaigoje, prašome teirautis 1.1. punkte nurodytais kontaktais ar atvykti į mūsų Įstaigą 1.1. punkte nurodytu adresu.
1.5 Tvarkydami Lankytojų asmens duomenis, Įstaiga laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - „ADTAĮ“) Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (ERĮ) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.
1.6 Įstaiga savo nuožiūra gali keisti šias Privatumo politikos sąlygas, apie tai paskelbusi atitinkamą informaciją Svetainėje.

2. PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

2.1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, psichinės tapatybės požymius.
2.2. Duomenų subjektas - fizinis asmuo - Įstaigos klientas, pacientas, Svetainės lankytojas ir pan., kurio asmens duomenis renka Įstaiga.
2.3. Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
2.4. Duomenų tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
2.5. Duomenų tvarkymo apribojimas – saugomų asmens duomenų žymėjimas siekiant apriboti jų tvarkymą ateityje.
2.6. Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Įstaigos darbuotojai nėra laikomi duomenų tvarkytojais.
2.7. Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
2.8. Slapukas (angl. cookie) - nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.
2.9 Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų.

3. KOKIE ASMENS DUOMENYS RENKAMI SVETAINĖJE?

3.1. Įstaiga renka ir toliau tvarko šiuos Lankytojų asmens duomenis, kuriuos patys Lankytojai pateikia lankydamiesi, registruodamiesi, teiraudamiesi, užsakydami paslaugas Svetainėje: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, korespondencijos ir / ar prekės pristatymo adresas, užsakymo data, su paslaugos užsakymu, pardavimu ir apmokėjimu susiję duomenys, susirašinėjimai elektroniniu paštu ir informacija, kurios turinio Įstaiga negali nuspėti ir lemti ir kurią teiraudamasis, pranešdamas ir pan. Lankytojas pateikia laiške ar pranešimo formoje, informacija, susijusi su dovanų kupono įsigijimu, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Lankytojas pateikė papildomai savo iniciatyva, registruojantis, užsakydamas paslaugas.
3.2. Įstaiga renka ir toliau tvarko automatiškai surenkamus asmens duomenis slapukų pagalba ir kuriuos Lankytojai netiesiogiai pateikia lankydamiesi, registruodamiesi, užsakydami paslaugas Svetainėje (tik sutikę su šių slapukų naudojimu, Svetainės puslapyje iškylančioje slapukų juostoje paspaudę sutikimo mygtuką). Surinktus Lankytojų asmens duomenis kuriuos Lankytojai netiesiogiai pateikia lankydamiesi Svetainėje, Įstaiga ir toliau tvarko, t. y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Lankytojų naudojamų kompiuterių ir / ar mobiliųjų įrenginių, prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėsi Lankytojai prieš patekdami į Įstaigos Svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą ir pan. Šie duomenys yra saugomi Įstaigos ir Lankytojo bendradarbiavimo laikotarpiu ir priklausomai nuo duomenų, iki 1 (vienerių) metų nuo bendradarbiavimo laikotarpio (arba paskutinės Lankytojo apsilankymo svetainėje sesijos) pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.
3.3 Daugiau apie asmens duomenis kuriuos Lankytojai netiesiogiai pateikia lankydamiesi Svetainėje, rasite šios Privatumo politikos slapukų 9, 10 ir 11 skyriuose.

4. KOKIAIS TIKSLAIS YRA RENKAMI IR TVARKOMI ASMENS DUOMENYS?

4.1 Lankytojo asmens duomenis Įstaiga tvarko turėdama teisinį pagrindą ir / ar pagrįstą ir teisėtą interesą, nepažeidžiantį Lankytojo interesų, teisių ir laisvių. Įstaiga renka ir tvarko aukščiau nurodytus asmens duomenis tam, kad galėtų suteikti paslaugas Lankytojui, kad būtų įvykdyta Duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė ir kt.
4.2 Teisiniu pagrindu ir / ar teisėtu interesu pagrįsti Įstaigos asmens duomenų tvarkymo tikslai yra:
4.2.1 komunikacijos tame tarpe ir susirašinėjimo su Svetainės Lankytoju, registracijos įvykdymo svetainės pagalba, ir Svetainės ( https://www.asesusveikas.lt/dovanu_cekis/ ) administravimo, lankytojo identifikavimo Svetainėje, Lankytojo registracijai Svetainėje, Lankytojo prisijungimui prie savo paskyros, paslaugų pirkimo apdorojimui ir administravimui, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų administravimui bei kiti su Įstaigos teisinėmis prievolėmis ir įsipareigojimais susiję tikslai;
4.3 Asmens duomenys tvarkomi remiantis BDAR (ES) 2016/679 teisiniais pagrindais:
4.3.1 6 str. 1 d. b punktu, t.y. tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;
4.3.2 6 str. 1 d. c punktu, t.y. tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
4.3.3 6 str. 1 d. e punktu, t.y. tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas;
4.3.4 6 str. 1 d. f punktu, t.y. tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas;
4.3.5 9 str. 2 d. c punktu t.y. tvarkyti duomenis būtina, kad būtų apsaugoti gyvybiniai duomenų subjekto arba kito fizinio asmens interesai, kai duomenų subjektas dėl fizinių ar teisinių priežasčių negali duoti sutikimo;
4.3.6 9 str. 2 d. f punktu t.y. tvarkyti duomenis būtina siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
4.4 Naudojantis Svetainės teikiamomis paslaugomis, Lankytojas prisiima visą atsakomybę už pateikiamų duomenų teisingumą ir tikslumą.
4.5 Jeigu Lankytojas nepateiks asmens duomenų, reikalingų paslaugoms suteikti ir pan. arba pateiks neteisingus duomenis, Įstaiga negalės Lankytojui suteikti svetainės ar bendrų paslaugų ar tiesiog tinkamai informuoti Lankytoją.
4.6 Pasikeitus Svetainėje nurodytiems jūsų asmens duomenims ar kitai susijusiai informacijai, įsipareigojate per 10 (dešimt) darbo dienų pakeisti ir / ar papildyti savo pateiktus asmens duomenis, ar kitą susijusią informaciją.
4.7 Atskirais atvejais, Svetainės administratorius turi teisę prašyti patikslinti ir / ar papildyti Lankytojo asmens duomenis, ar kitą susijusią informaciją, jei ji yra būtina Svetainės paslaugoms teikti.
4.8 Jeigu svetainėje yra sukuriama atskira Lankytojo paskyra, Lankytojas yra atsakingas už savo prisijungimo slaptažodžių konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus, kurie Svetainėje atliekami prisijungus naudojant Lankytojo prisijungimo duomenis. Lankytojas negali atskleisti prisijungimo duomenų tretiesiems asmenimis. Sužinojus ar įtarus, kad Lankytojo prisijungimo duomenys tapo žinomi ar gali tapti žinomi tretiesiems asmenims, Lankytojas privalo nedelsiant apie tai informuoti Svetainės administratorių 1.1. punkte nurodytais kontaktais bei pasikeisti prisijungimo duomenis. Tuo atveju, jeigu Svetainės administratorius nebus apie tai informuotas, kai Svetainės paslaugomis naudosis trečiasis asmuo, kuris prie Svetainės prisijungs naudodamasis jūsų prisijungimo duomenis, mes laikysime, kad prisijungėte jūs.
4.9 Jeigu Įstaiga norės naudoti Lankytojo duomenis kitiems tikslams, kuriems neturi sutartinio arba kito teisinio pagrindo, Įstaiga prašys Lankytojo sutikimo. Turėdami Lankytojo sutikimą (kurį Lankytojas bet kuriuo metu gali atšaukti), Įstaiga naudos duomenis tik konkrečiam tikslui įgyvendinti, pavyzdžiui, kaip nurodyta Tiesioginės rinkodaros skyriuje.

5. KAIP YRA TVARKOMI LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENYS?

5.1 Įstaiga užtikrina, kad Lankytojų asmens duomenys bus:
5.1.1 tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
5.1.2 renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
5.1.3 adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant anksčiau išvardintų tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
5.1.4 tikslūs ir prireikus atnaujinami;
5.1.5 tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

6. KAM TEIKIAMI LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENYS?

6.1. Įstaigos darbuotojų ir įgaliotų asmenų prieiga prie Lankytojo asmens duomenų suteikiama tik pareigybinių funkcijų vykdymui pagal Darbuotojo pareigas bei vaidmenį Įstaigoje.
6.2 Visi duomenų gavėjai, kuriems Įstaiga perduoda asmens duomenis, yra pasirašytinai įpareigoti saugoti konfidencialią informaciją. Negavus Lankytojo sutikimo arba prašymo, Įstaiga neperduos asmens duomenų kitiems šiose sąlygose nenurodytiems asmenims, išskyrus atvejus, kai Įstaiga bus įpareigota tai daryti įstatymų numatyta tvarka.
6.3 Įstaiga, teikdama ar parduodama paslaugas, Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, savo įsipareigojimus ir prievoles, vidaus administravimo tikslais arba remiantis Įstaigos pagrįstu interesu ir esant teisiniam pagrindui gali gauti ir / ar perduoti Lankytojo asmens duomenis valstybės institucijoms, teisėsaugos institucijoms ir kt. juridiniams subjektams, taip pat tretiesiems asmenims, pavyzdžiui lizingo, kredito, draudimo, pervežimo, kurjerių, teisinėms ir kitoms bendrovėms, įstaigoms, partneriams ar paslaugų tiekėjams, o taip pat siekiant apginti Įstaigos teises, perduoti duomenis teismams, asmenims, dalyvaujantiems skolų išieškojimo procedūrose, antstoliams ir kt.
6.4 Svetainėje teikiamų paslaugų užtikrinimui, Lankytojų asmens duomenys yra perduodami šiems Duomenų tvarkytojams:
6.4.1 UAB „Medsystem“, informacinės sistemos „Polis“ aptarnavimo paslaugos;
6.4.2 UAB „Rezus.lt“, medicininių laboratorinių tyrimų paslaugos;
6.4.3 UAB „Agilitus“, trumpųjų žinučių (SMS) siuntimas priminti pacientams apie vizitą pas gydytoją;
6.4.4 AB Telia Lietuva, ryšio paslaugos;
6.4.5 AB „Lietuvos paštas“, pašto paslaugos.
6.5 Įstaiga pasitelkia tik tuos Duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad Duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Lankytojų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.
6.6 Įstaiga pažymi, kad aukščiau nurodyti Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Lankytojų asmens duomenis tik pagal Įstaigos nurodymus.

7. KIEK LAIKO SAUGOMI ASMENS DUOMENYS?

7.1. Lankytojų asmens duomenys saugomi viso bendradarbiavimo laikotarpiu ir tiek, kiek jie bus reikalingi Svetainės paslaugų įvykdymui, o po to tiek laiko, kiek asmens duomenų saugojimas Įstaigai yra privalomas Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Skirtingų Asmens duomenų pagal skirtingus duomenų tvarkymo tikslus, saugojimo laikotarpiai gali būti nuo 1 iki 50 metų, o tais atvejais, kai teisės aktai terminų nenustato, Įstaiga skirtingus asmens duomenis saugo skirtingais terminais, atsižvelgdama į duomenų tvarkymo tikslus ir realius teisėtus Įstaigos pagrindus, pvz.: sutikimo galiojimo laikotarpiu ir 2 metus po sutikimo atšaukimo; įrodinėjimo medžiagos pateikimo teismui ar ginčų nagrinėjimo metu, duomenys saugomi iki ginčų ar teismo pabaigos; prisijungimo duomenys prie informacinės sistemos nuolat, kol Lankytojas naudojasi sistema, bei 3 metus nustojus ja naudotis; kontaktiniai duomenys saugomi nuolat, kol yra teikiamos paslaugos ar vyksta komunikacija, bei 2 metus pasibaigus paslaugų teikimui ir t.t. Todėl norint sužinoti Jums rūpimą informaciją, galite kreiptis šios Privatumo politikos 1.1. punkte nurodytais kontaktais ir / ar adresu.

8. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS

8.1. Be atskiro Lankytojo sutikimo, Įstaiga gali naudoti Lankytojo kontaktinius duomenis pranešimų ar priminimų siuntimui paštu, el. paštu, telefonu ar SMS žinute, kai šie pranešimai yra susiję su teikiamomis paslaugomis ir / ar Įstaigos teisinių prievolių ir / ar įsipareigojimų užtikrinimu ir panašiais tikslais (kurie nėra priskiriami prie tiesioginės rinkodaros tikslų).
8.2. Šiuo metu Įstaiga nevykdo tiesioginės rinkodaros veiksmų, tačiau renkami asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas. Įstaiga gali naudoti Lankytojo kontaktinius duomenis komunikacijai tarp Įstaigos ir pacientų (tame tarpe ir priminimų siuntimas SMS), veiklos analitikos bei statistikos analizės, bendrųjų tyrimų, leidžiančių gerinti paslaugas bei tobulinti jų kokybę vykdymui, taip pat teirautis dėl esamų paslaugų kokybės paštu, el. paštu, telefonu ar SMS žinute, tik turint Lankytojo ir / ar paciento išankstinį sutikimą ir vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 bei Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo nuostatomis.
8.3. Įstaiga gali vykdyti sekančius veiksmus Tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint Lankytojo išankstinį sutikimą):
8.3.1 tiesioginės rinkodaros, apklausų, statistikos anketų ir panašių veiksmų organizavimo ir vykdymo tikslais;
8.3.2 veiklos analitikos bei statistikos analizės, bendrųjų tyrimų, leidžiančių gerinti paslaugas bei tobulinti jų kokybę, vykdymo tikslais;
8.3.3 galimybės pateikti užklausimą ar komentarą Svetainės lankytojams sudarymo, atsakymų į užklausimus pateikimo ir administravimo tikslais, SMS žinute.
8.3.4 galimybės pateikti užklausimą ar komentarą Svetainės lankytojams sudarymo, atsakymų į užklausimus pateikimo ir administravimo tikslais, SMS žinute.
8.4 Įstaiga gali tvarkyti sekančius asmens duomenis pagal 8.3. punkte nurodytus tiesioginės rinkodaros tikslus: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris.
8.5 Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomų asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo laikotarpiai:
8.5.1 Lankytojų, duomenų rinkimo metu neprieštaravusių dėl tokio asmens duomenų tvarkymo - kol teikiamos paslaugos. Joms pasibaigus, duomenys saugomi 2 metus;
8.5.2 kol bus atšauktas sutikimas. Sutikimą galima atšaukti Privatumo politikos 18 punkte nurodytomis sąlygomis.

9. SLAPUKAI

9.1 Siekiant užtikrinti galimybę Lankytojams patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje, Svetainėje naudojami Slapukai.
9.2 Kas yra slapukai? Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi Svetainės lankytojo įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai Svetainės lankytojas naršo interneto svetainėse. Slapukai naudojami plačiai, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau. Šioje politikoje visos minėtos technologijos vadinamos „slapukais“.
9.3 Kodėl naudojami slapukai? Siekiant, kad Svetainės lankytojui būtų suteiktos visavertės internetinės svetainės paslaugos, bei užtikrinant galimybę lankytojui patogiau ir efektyviau naršyti svetainėje, į lankytojo kompiuterį (įrenginį) įrašomi Slapukai. Įrašytą informaciją Įstaiga naudoja lankytojo kaip ankstesnio internetinės svetainės lankytojo atpažinimui, informacijos apie suteiktas paslaugas ir / ar pirkinius išsaugojimui, svetainės lankomumo statistikos rinkimui ir kt. Slapukai padeda užtikrinti, kad svetainė veiktų taip, kaip ji turi veikti; užtikrina, kad lankytojas neturės iš naujo prisijungti kaskart apsilankęs svetainėje (jei naudojama prisijungimo funkcija); padeda išsaugoti lankytojo nustatymus, pasirinktus per apsilankymą; padidina svetainės veikimo greitį ir saugumą; suteikia lankytojams galimybę pasidalinti puslapiais socialiniuose tinkluose; užtikrina lankytojo galimybes pritaikyti svetainę savo poreikiams; užtikrina greitesnės informacijos paiešką svetainėje; padeda tobulinti svetainę, kad lankytojams jį būtų dar patrauklesnė; padeda pritaikyti veiksmingesnę rinkodarą.
9.4 Kokios yra slapukų rūšys?
9.4.1 Griežtai privalomi slapukai (būtini). Šie slapukai svetainėje yra būtini, kad vartotojas galėtų naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis. Galite savo naršyklę nustatyti taip, kad ji šiuos slapukus blokuotų arba apie juos praneštų, tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės vietos ar funkcijos gali neveikti ir svetainė veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų. Šie slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neįsimena, kur lankytojas lankėsi internete.
9.4.2 Analitiniai slapukai. Šie slapukai leidžia skaičiuoti apsilankymus ir lankytojų srauto šaltinius, kad būtų galima matuoti ir gerinti svetainės veikimą. Pvz., analitiniai slapukai gali parodyti, kuriuose puslapiuose lankomasi dažniausiai, padėti registruoti svetainėje vykstančius nesklandumus ir kt. Analitiniai slapukai nerenka asmeninės vartotojų informacijos ir visa šių slapukų surinkta informacija yra apibendrinta ir anonimiška.
9.4.3 Funkciniai slapukai. Šie slapukai suteikia galimybę pagerinti funkcionalumą ir suasmeninimą, pavyzdžiui, jie efektyvina pateikiamo turinio formatą ir formą, nustato šrifto dydį ar svetainės elementų pozicijas. Funkciniai slapukai neseka lankytojo veiksmų kitose svetainėse. Jei lankytojas neleis šiems slapukams veikti, kai kurios ar visos minėtos funkcijos negalės tinkamai veikti.
9.4.4 Tiksliniai slapukai. Tiksliniai slapukai naudojami tam, kad Svetainės lankytojui būtų rodoma įdomesnė ir jo interesus labiau atitinkanti informacija. Šie slapukai gali būti naudojami siekiant įsiminti, į ką lankytojas žiūrėjo, apsilankęs svetainėje.

10. SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

SLAPUKAS SLAPUKO PAVADINIMAS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS SUKŪRIMO MOMENTAS GALIOJIMO LAIKAS NAUDOJAMI DUOMENYS
Tikrina ar vartotojo naršyklėje įjungta Javascript kalba. has_js Būtini slapukai Įeinant į svetainę Kol naršoma Unikalus identifikatorius
Išsaugo vartotojo slapuko sutikimo būseną. CookieConsent Būtini slapukai Įeinant į svetainę 1 metai Unikalus identifikatorius
Slapukas, skirtas atpažinti, ar sutikote, kad būtų naudojami slapukai mūsų svetainėje cookie-agreed Funkciniai slapukai Kai vartotojas patvirtina slapukų politiką Iki ištrinimo Unikalus identifikatorius
Tikrina svetainės išvaizdos nuostatas Drupal.tableDrag.showWeight Funkciniai slapukai Įeinant į svetainę 23 dienos nuo sesijos dienos Unikalus identifikatorius
Google Analytics registruoja unikalų vartotojo ID pagal kurį indentifikuojama vartotojo elgsena svetainėje _ga Analitiniai slapukai Įeinant į svetainę 2 metai Unikalus ID numeris
Google Analytics slapukas, naudojamas padidinti siunčiamų vartotojų užklausų greitį _gat Analitiniai slapukai Įeinant į svetainę 10 minučių Unikalus ID numeris
Google Analytics slapukas, naudojamas atpažinti vartotoją _gid Analitiniai slapukai Įeinant į svetainę 24 valandos Unikalus ID numeris
Registruoja vartotojo mobilaus prietaiso unikalų ID naudojamą vietovės nustatymui GPS Analitiniai slapukai Įeinant į svetainę Kol naršoma Unikalus ID numeris
Youtube slapukas, naudojamas saugoti apie vartotojo sutikimą rinkti duomenis CONSENT Analitiniai slapukai Įeinant į svetainę 20 metų Unikalus identifikatorius
Saugo vartotojo įrenginio video grotuvo nustatymus skirtus Youtube įrašams žiūrėti PREF Funkciniai slapukai Įeinant į svetainę 8 mėnesiai Unikalus identifikatorius
Youtube video srauto pralaidumo stebėsenos slapukas VISITOR_INFO1_LIVE Analitiniai slapukai Įeinant į svetainę 179 dienos Unikalus identifikatorius
Registruoja vartotojo unikalų ID peržiūrėtų įrašų statistikos išsaugojimui YSC Analitiniai slapukai Įeinant į svetainę Kol naršoma Unikalus ID numeris
Slapukas padeda nustatyti vartotojo naršyklę Datr Analitiniai slapukai Įeinant į svetainę 27 mėnesius ID naršyklės
Tikrina ar vartotojo facebook paskyra nėra apgaulinga Dpr Funkciniai slapukai Įeinant į svetainę Kol naršoma ID duomenys
Slapukas padeda pateikti labiau suasmenintus skelbimus Fr Funkciniai slapukai Įeinant į svetainę 1 metai Facebook ID ir naršyklės ID
Slapukas padeda patobulinti draugų paiešką, pasiūlymus Sb Funkciniai slapukai Įeinant į svetainę 30 mėnesių ID Facebook duomenys
Google Doubleclick slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse IDE Analitiniai slapukai Įeinant į svetainę 2 metai ID duomenys
Slapukas, kuris reguliuoja Facebook sveitainės dydį vartotojo ekrane Wd Funkciniai slapukai Įeinant į svetainę 7 dienos Facebook ID ir naršyklės ID

11. KAIP GALIMA VALDYTI SLAPUKUS?

11.1 Griežtai privalomi slapukai (būtini) yra naudojimosi Įstaigos Svetaine privaloma sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų, Įstaiga negalės užtikrinti Svetainės funkcionalumo.
11.2 Svetainės lankytojas gali kontroliuoti funkcinių, tikslinių arba reklaminių slapukų naudojimą, pakeitęs Svetainės slapukų ar naudojamos naršyklės nustatymus. Daugumoje naršyklių galima:
11.1.1 patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;
11.1.2 blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
11.1.3 blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
11.1.4 blokuoti visų slapukų siuntimą;
11.1.5 uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.
11.3 Talpyklos ir slapukų išvalymo galimybes, galite peržiūrėti paspaudę šias nuorodas: https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDes... arba https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
11.4 Atkreipkite dėmesį, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, Svetainė gali neveikti tinkamai ar neveikti visiškai. Dėl šių priežasčių Įstaiga nerekomenduoja išjungti slapukų, naudojantis Svetaine.

12. SVETAINĖJE PATEIKIAMOS NUORODOS

12.1 Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, teisės aktus, socialinius tinklus ir kt. šaltinius. Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių Privatumo politikos ir Įstaiga neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų Privatumo politikų nuostatas.
12.2 Paspaudus Svetainėje socialinių tinklų Facebook, YouTube ir kt. nuorodas, kuriose Įstaiga administruoja jai priklausančias paskyras, taip pat gali būti naudojami slapukai, kuriuos administruoja socialinių tinklų valdytojai. Kai kurie šiais slapukais surinkti duomenys, gali būti perduoti Įstaigai.

13. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS IR KAIP JIE YRA TVARKOMI

13.1 Duomenų subjektas, pateikęs duomenų valdytojui ar duomenų tvarkytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę iš duomenų valdytojo gauti patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus. Duomenų valdytojas pagal prašymą, kartą per kalendorinius metus pateikia tvarkomų asmens duomenų kopiją nemokamai. Už bet kurias kitas duomenų subjekto prašomas kopijas duomenų valdytojas gali imti pagrįstą mokestį, nustatomą pagal administracines išlaidas. Kai duomenų subjektas prašymą pateikia elektroninėmis priemonėmis ir, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip, informacija pateikiama įprastai naudojama elektronine forma.

14. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖ REIKALAUTI IŠTAISYTI NETIKSLIUS DUOMENIS

14.1 Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų netikslius su juo susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys, be kita ko, pateikdamas papildomą pareiškimą.

15. TEISĖ REIKALAUTI IŠTRINTI DUOMENIS ("TEISĖ BŪTI PAMIRŠTAM")

15.1 Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis, o duomenų valdytojas yra įpareigotas nepagrįstai nedelsdamas ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
15.1.1 asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
15.1.2 asmens duomenų subjektas atšaukia sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
15.1.3 asmens duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnį;
15.1.4 asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
15.1.5 asmens duomenys buvo surinkti, kai duomenų subjektas buvo jaunesnis nei 16 metų ir nepilnamečio duomenys buvo surinkti be tėvų ar globėjų sutikimo.
15.2 Tačiau šios teisės netaikomos, jeigu duomenų tvarkymas yra būtinas:
15.2.1 siekiant pasinaudoti teise į saviraiškos ir informacijos laisvę;
15.2.2 siekiant laikytis Sąjungos ar valstybės narės teise, kuri taikoma duomenų valdytojui, nustatytos teisinės prievolės, kuria reikalaujama tvarkyti duomenis, arba siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas;
15.2.3 dėl viešojo intereso priežasčių visuomenės sveikatos srityje;
15.2.4 archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais;
15.2.5 siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

16. TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ

16.1 Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš šių atvejų:
16.1.1 asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
16.1.2 asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;
16.1.3 duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
16.1.4 duomenų subjektas paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.

17. TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ

17.1 Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai:
17.1.1 duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu;
17.1.2 duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.
17.2 Ši teisė negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms.
17.3 Naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą, duomenų subjektas turi teisę, kad vienas duomenų valdytojas asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam, kai tai techniškai įmanoma.
17.4 Ši teisė netaikoma, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

18. TEISĖ NESUTIKTI IR ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ DUOMENŲ TVARKYMUI

18.1 Duomenų subjektas turi teisę dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal Reglamento 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktus, įskaitant profiliavimą remiantis tomis nuostatomis. Duomenų valdytojas nebetvarko asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
18.2 Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.
18.3 Kai duomenų subjektas prieštarauja duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, asmens duomenys tokiais tikslais nebetvarkomi.
18.4 Kai asmens duomenys yra tvarkomi mokslinių ar istorinių tyrimų arba statistiniais tikslais pagal 89 straipsnio 1 dalį, duomenų subjektas dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių turi teisę nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, išskyrus atvejus, kai duomenis tvarkyti yra būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą dėl viešojo intereso priežasčių.
18.5 Pastaba: Lankytojo atsisakymas sutikti su duomenų tvarkymu gali apriboti ar visai nutraukti jo galimybę naudotis Įstaigos Svetainės paslaugomis, jei be Lankytojo duomenų Įstaiga negalės vykdyti paslaugų teikimo ar įsipareigojimų vykdymo. Tačiau jeigu Lankytojo duomenų tvarkymas bus sustabdytas tiesioginės rinkodaros tikslais, Lankytojas ir toliau galės naudotis Įstaigos paslaugomis, tačiau nebegalės gauti su tiesiogine rinkodara susijusių pranešimų apie teikiamas nuolaidas ar pan.

19. TEISĖ PATEIKTI SKUNDĄ DUOMENŲ APSAUGĄ KONTROLIUOJANČIAI INSTITUCIJAI

19.1 Duomenų tvarkymą ir apsaugą Lietuvos Respublikoje prižiūri ir kontroliuoja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI). Jeigu Jūs nutarėte, kad Įstaiga pažeidė Jūsų teises į duomenų tvarkymą, Jūs turite teisę kreiptis į VDAI (https://vdai.lrv.lt) telefonu +370 85 279 1445 ar el. paštu ada@ada.lt .

20. PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES PATEIKIMAS

20.1 Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis. Jeigu norite pasinaudoti savo teisėmis, Įstaigos darbuotojas pateiks dokumento formą, kurioje nurodysite savo pageidavimus dėl duomenų tvarkymo Įstaigoje. Atsakymą apie sprendimą pateiksime per 30 kalendorinių dienų.
20.2 Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, į Įstaigą galite kreiptis šios Privatumo politikos 1.1. punkte nurodytais kontaktais ir / ar adresu.
20.3 Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi žodžiu ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, duomenų subjektas turi patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.
20.4 Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi raštu, pateikiant prašymą paštu, tuomet kartu su prašymu turi būti pateikta notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.
20.5 Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.
20.6 Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą.
20.7 Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, asmens kodą, identifikavimo numerį pagal duomenų valdytojo identifikavimo sistemą (jei tokia naudojama), adresą ir kitus duomenis, kurie reikalingi duomenų subjekto identifikavimui, bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
20.8 Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, duomenų valdytojas paprašys papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.
20.9 Nuskenuotos pasirašytų prašymų kopijos ar skundai, pateikti elektroninio pašto pranešimu, jų nepasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu, neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Toks prašymo pateikimas gali būti kliūtis priimti Jūsų prašymą nagrinėti, todėl tuo atveju, jei neturite kvalifikuoto elektroninio parašo, prašymą turėtumėte pateikti asmeniškai arba paštu aukščiau nurodytomis sąlygomis.
20.10 Prašymai dėl teisių, nustatytų BDAR, įgyvendinimo, nagrinėjami ne ilgiau kaip 1 mėnesį. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių šis laikotarpis gali būti pratęstas 2 mėnesiams, atskirai pranešant prašymo teikėjui ir nurodant laikotarpio pratęsimo priežastis.
20.11 Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo formą galite atsisiųsti paspaudus nuorodą: PRAŠYMAS ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĘ (-ES)

21. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Ši Privatumo politika peržiūrima ir atnaujinama ne rečiau kaip kartą per metus arba pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą.
22. Įstaiga, jos darbuotojai, susiję ar įgalioti asmenys, taip pat Svetainės Lankytojai privalo laikytis Privatumo politikoje nustatytų sąlygų ir įpareigojimų bei atlikdami savo funkcijas vadovautis šioje Privatumo politikoje nustatytais principais.
23. Įstaiga turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šioje Politikoje aprašytas taisykles. Apie pakeitimus informuosime Svetainėje paskelbdami atnaujintą Politikos redakciją.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-18