DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS
INFORMACIJA PARENGTA IR PATEIKIAMA REMIANTIS BENDRUOJU
DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTU ES 2016/679
 
Informuojame, kad VšĮ Šiaulių reabilitacijos centras (duomenų valdytojas) įm. kodas 191847935, buveinės adresas Pramonės g. 15A, Šiauliai, yra renkami, tvarkomi ir saugomi duomenų subjektų duomenys. Šie duomenys yra renkami sekančiais tikslais:
a) įmonės funkcijų, paslaugų ir įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
b) kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
c) siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
d) siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.
Visi Kliento pateikti asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis duomenų apsaugos reglamento ES 2016/679 nuostatomis, ADTAĮ ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą, bei Paslaugų teikėjo lokaliniais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinęs tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

I. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS IR KAIP JIE YRA TVARKOMI

Duomenų subjektas, pateikęs duomenų valdytojui ar duomenų tvarkytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę iš duomenų valdytojo gauti patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus. Kai asmens duomenys perduodami į trečiąją valstybę, duomenų subjektas turi teisę būti informuotas apie tinkamas su duomenų perdavimu susijusias apsaugos priemones. Duomenų valdytojas pagal prašymą, kartą per kalendorinius metus pateikia tvarkomų asmens duomenų kopiją nemokamai. Už bet kurias kitas duomenų subjekto prašomas kopijas duomenų valdytojas gali imti pagrįstą mokestį, nustatomą pagal administracines išlaidas. Kai duomenų subjektas prašymą pateikia elektroninėmis priemonėmis ir išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip, informacija pateikiama įprastai naudojama elektronine forma.

II. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖ REIKALAUTI IŠTAISYTI NETIKSLIUS DUOMENIS

Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų netikslius su juo susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys, be kita ko, pateikdamas papildomą pareiškimą.

III. TEISĖ REIKALAUTI IŠTRINTI DUOMENIS ("TEISĖ BŪTI PAMIRŠTAM")

Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis, o duomenų valdytojas yra įpareigotas nepagrįstai nedelsdamas ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
a) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
b) asmens duomenų subjektas atšaukia sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
c) asmens duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal 21 straipsnį;
d) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
f) asmens duomenys buvo surinkti, kai duomenų subjektas buvo jaunesnis nei 16 amžiaus ir nepilnamečio duomenys buvo surinkti be tėvų ar globėjų sutikimo.
Tačiau šios teisės netaikomos, jeigu duomenų tvarkymas yra būtinas:
a) siekiant pasinaudoti teise į saviraiškos ir informacijos laisvę;
b) siekiant laikytis Sąjungos ar valstybės narės teise, kuri taikoma duomenų valdytojui, nustatytos teisinės prievolės, kuria reikalaujama tvarkyti duomenis, arba siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas;
c) dėl viešojo intereso priežasčių visuomenės sveikatos srityje;
d) archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais;
e) siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
 

IV. TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą kai taikomas vienas iš šių atvejų:
a) asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
b) asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;
c) duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; arba
d) duomenų subjektas paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.

V. TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ

Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai:
a) duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu;
b) duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.
Ši teisė negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms.
Naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą, duomenų subjektas turi teisę, kad vienas duomenų valdytojas asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam, kai tai techniškai įmanoma.
Ši teisė netaikoma, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.
 

VI. TEISĖ NESUTIKTI IR ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ DUOMENŲ TVARKYMUI

Duomenų subjektas turi teisę dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktus, įskaitant profiliavimą remiantis tomis nuostatomis. Duomenų valdytojas nebetvarko asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.
Kai duomenų subjektas prieštarauja duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, asmens duomenys tokiais tikslais nebetvarkomi.
Kai asmens duomenys yra tvarkomi mokslinių ar istorinių tyrimų arba statistiniais tikslais pagal 89 straipsnio 1 dalį, duomenų subjektas dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių turi teisę nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, išskyrus atvejus, kai duomenis tvarkyti yra būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą dėl viešojo intereso priežasčių.

Pastaba: duomenų subjektų teisės turi įvairių apribojimų, apie kuriuos galite sužinoti daugiau, kreipdamiesi žemiau nurodytais kontaktais. Informuojame, kad Jūsų atsisakymas sutikti su duomenų tvarkymu, gali apriboti ar visai nutraukti Jūsų galimybę naudotis mūsų paslaugomis, jei be Jūsų duomenų mes negalėsime vykdyti paslaugų teikimo ar įsipareigojimų vykdymo. Tačiau jeigu Jūsų duomenų tvarkymas bus sustabdytas tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs ir toliau galėsite naudotis mūsų paslaugomis, tačiau nebegalėsite gauti su tiesiogine rinkodara susijusių pranešimų apie teikiamas nuolaidas ar pan.

VII. ​TEISĖ REIKALAUTI, KAD NEBŪTŲ TAIKOMAS TIK AUTOMATIZUOTU DUOMENŲ TVARKYMU, ĮSKAITANT PROFILIAVIMĄ, GRINDŽIAMAS SPRENDIMAS

Šiais atvejais, duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad jo atžvilgiu nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas ir toks sprendimas būtų peržiūrėtas:
a) kai Bendrovė priima sprendimus grindžiamus tik automatizuotu duomenų tvarkymu.
b) Duomenų subjektui kreipusis dėl automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamo sprendimo peržiūros, duomenų valdytojas, turi atlikti išsamų visų svarbių duomenų, įskaitant ir duomenų subjekto pateiktos informacijos vertinimą, kurį atlieka duomenų valdytojo asmuo, kuris turi atitinkamus įgaliojimus ir gebėjimus pakeisti sprendimą.​
 

VIII. TEISĖ PATEIKTI SKUNDĄ DUOMENŲ APSAUGĄ KONTROLIUOJANČIAI INSTITUCIJAI

Duomenų tvarkymą ir apsaugą Lietuvos Respublikoje prižiūri ir kontroliuoja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI). Jeigu Jūs nutarėte, kad bendrovė pažeidė Jūsų teises į duomenų tvarkymą, Jūs turite teisę kreiptis į VDAI tel.: ar el.paštu: +370 85 279 1445 ar el. paštu: ada@ada.lt.

IX. PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES PATEIKIMAS

Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis. Jeigu norite pasinaudoti savo teisėmis, mūsų darbuotojas pateiks dokumento formą, kurioje nurodysite savo pageidavimus dėl duomenų tvarkymo įmonėje. Atsakymą apie sprendimą, pateiksime per 30 kalendorinių dienų.
a) Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi žodžiu ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, duomenų subjektas turi patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.
b) Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi raštu, pateikiant prašymą paštu, tuomet kartu su prašymu turi būti pateikta notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.
c) Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.
d) Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą.
e) Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, asmens kodą, identifikavimo numerį pagal duomenų valdytojo identifikavimo sistemą (jei tokia naudojama), adresą ir kitus duomenis, kurie reikalingi duomenų subjekto identifikavimui, bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
f) Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, duomenų valdytojas prašo papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.
 

DĖL DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ, GALITE KREIPTIS ŠIAIS KONTAKTAIS:

Įmonės ats. asmens už duomenų tvarkymą Tel. Nr. (8-41) 457 755, el. paštas duomenuapsauga@reab.lt

Įmonės duomenų apsaugos pareigūno Tel.Nr. +370 674 80223


 

1. Bendrosios nuostatos

1.1 VšĮ Šiaulių reabilitacijos centras (toliau – „Įstaiga“) gerbdama savo pacientų, įskaitant interneto svetainės http://www.reabilitacijoscentras.lt (toliau – „Svetainė“) lankytojų ir pirkėjų (toliau – „Pacientai“) teisę į privatumą, įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.
1.2 Ši Privatumo politika reglamentuoja pagrindinius visų Įstaigos Pacientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.
1.3 Naudodamiesi Įstaigos Svetaine ir paslaugomis ar pirkdami Įstaigos siūlomas prekes, tuo suteikdami Įstaigai savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Pacientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi Svetainėje, Pacientų sistemoje po šios politikos tekstu pažymi „varnelę“. Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti Svetainėje šiuo adresu http://www.reabilitacijoscentras.lt/privatumo-politika.
1.4 Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau –„ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ‘) ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.

2. Privatumo politikoje naudojamos sąvokos

2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas). Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
2.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, Įstaigos Pacientas, kurio asmens duomenis renka Įstaiga.
2.3. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
2.4. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
2.5. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
2.6. Duomenų valdytojas – VšĮ Šiaulių reabilitacijos centras, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta įstaiga, kodas 191847935, buveinės adresas Pramonės g. 15A, LT-78137 Šiauliai.
2.7. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje.
2.8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

3. Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?

3.1. Įstaiga renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi, užsakydami paslaugas ir (ar) pirkdami prekes Svetainėje arba užsisakydami paslaugas kitu būdu: vardas, pavardė, el. pašto adresas, užsakymo detalės, banko sąskaitos numeris, mokėjimo detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi, užsakydami paslaugas ir (ar) pirkdami prekes. Jūsų asmens duomenys yra saugomi Įstaigoje mūsų bendradarbiavimo laikotarpiu ar 10 (dešimt) metų pasibaigus bendradarbiavimui.
3.2. Surinktus Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate registruodamiesi, užsakydami paslaugas ir (ar) pirkdami prekes Svetainėje, Įstaiga ir toliau tvarko, t. y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimo IP adresas ir laikas, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą ir pan. Šie duomenys yra saugomi Įstaigoje mūsų bendradarbiavimo laikotarpiu ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.

4. Kokiais tikslais yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Įstaiga tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: Įstaigos Pacientų identifikavimui jos informacinėse sistemose, registruojantis Svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros, paslaugų ir / ar prekių pirkimo apdorojimui ir administravimui, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų administravimui, prekių pristatymo įvykdymui ir administravimui, susisiekimui su Jumis, sutartinių įsipareigojimų vykdymui, tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).

5. Kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Įstaiga užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant anksčiau išvardintų tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, tikslūs ir prireikus atnaujinami, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

6. Jūsų kaip duomenų subjekto teisės.

6.1. Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu info@reabilitacijoscentras.lt; siunčiant paštu, adresu Pramonės g. 15A, LT-78137 Šiauliai) tinkamai patvirtinus savo tapatybę:
6.1.1. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
6.1.2. reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis;
6.1.3. reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys;
6.1.4. reikalauti, kad Įstaiga ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu:
6.1.4.1. jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kurių pagrindu jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi,
6.1.4.2. Jūs atšaukiate sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis,
6.1.4.3. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai,
6.1.4.4. ir kitais Reglamente nustatytais pagrindais;
6.1.5. reikalauti, kad Įstaiga apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
6.1.6. gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Įstaigai susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (taip pat turite teisę paprašyti Įstaigos perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui); 
6.1.7. nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).
6.2. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/.
6.3. Daugiau apie duomenų subjekto teises, rasite http://www.reabilitacijoscentras.lt/veikla/asmens-duomenu-apsauga

7. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais.

7.1. Mes Jums siųsime Įstaigos naujienlaiškius el. paštu ir / arba teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės, tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Reglamento nuostatomis.
7.2. Tiesioginės rinkodaros tikslais yra tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas.
7.3. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki Jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus http://reabilitacijoscentras.lt/sutikimu-atsisakymas/.

8. Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?

8.1. Įstaigos darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimų.
8.2. Įstaiga gali pateikti Jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas; atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu; kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu; Duomenų tvarkytojams, kurie Įstaigai teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Įstaigos vardu ir Įstaigos ar Jūsų naudai:
8.2.1. UAB „Medsystem“, informacinės sistemos „Polis“ aptarnavimo paslaugos;
8.2.2. UAB „Rezus.lt“, medicininių laboratorinių tyrimų paslaugos;
8.2.3. UAB „Agilitus“, trumpųjų žinučių (SMS) siuntimas priminti pacientams apie vizitą pas gydytoją;
8.2.4. AB Telia Lietuva, ryšio paslaugos;
8.3. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.
8.4. Pažymime, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.
8.5. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio Įstaigos leidimo.
8.6. Jūsų asmens duomenys dėl atitinkamų paslaugų Jums teikimo, gali būti teikiami į kitas valstybes (įskaitant trečiąsias valstybes), tačiau tik su Jūsų sutikimu.

9. Kas yra slapukai?

Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai svetainės lankytojas naršo interneto svetainėse. Kitos technologijos, įskaitant duomenis, kuriuos saugome Jūsų naršyklėje ar kitame įrenginyje, su Jūsų įrenginiu susijusius identifikatorius ir kitą programinę įrangą, gali būti naudojamos panašiais tikslais. Slapukai naudojami plačiai, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau. Šioje politikoje visos minėtos technologijos vadinamos „slapukais“.

10. Kodėl naudojame slapukus?

Siekiant, kad svetainės lankytojui būtų suteiktos visavertės internetinės svetainės ar paslaugos, bei užtikrinant galimybę lankytojui patogiau ir efektyviau naršyti svetainėje, į lankytojo kompiuterį (įrenginį) įrašomi Slapukai. Įrašytą informaciją duomenų valdytojas naudoja lankytojo kaip ankstesnio internetinės svetainės lankytojo atpažinimui, informacijos apie suteiktas paslaugas ir/ar pirkinius išsaugojimui, svetainės lankomumo statistikos rinkimui ir kt.

Slapukai padeda užtikrinti, kad svetainė veiktų taip, kaip ji turi veikti; užtikrina, kad lankytojas neturės iš naujo prisijungti kaskart apsilankęs svetainėje (jei naudojama prisijungimo funkcija); padeda išsaugoti lankytojo nustatymus, pasirinktus per apsilankymą; padidina svetainės veikimo greitį ir saugumą; suteikia lankytojams galimybę pasidalinti puslapiais socialiniuose tinkluose; užtikrina lankytojo galimybes pritaikyti svetainę savo poreikiams; užtikrina greitesnės informacijos paiešką svetainėje; padeda tobulinti svetainę, kad lankytojams jį būtų dar patrauklesnė; padeda pritaikyti veiksmingesnę rinkodarą.

11. Kokios yra slapukų rūšys?

Griežtai privalomi slapukai

Šie slapukai svetainėje yra būtini, kad vartotojas galėtų naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis. Galite savo naršyklę nustatyti taip, kad ji šiuos slapukus blokuotų arba apie juos praneštų, tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės vietos ar funkcijos gali neveikti ir svetainė veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų. Šie slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neįsimena, kur lankytojas lankėsi internete.

Analitiniai slapukai

Šie slapukai leidžia mums skaičiuoti apsilankymus ir lankytojų srauto šaltinius, kad galėtume matuoti ir gerinti svetainės veikimą. Pvz., analitiniai slapukai gali parodyti, kuriuose puslapiuose lankomasi dažniausiai, padėti registruoti svetainėje vykstančius nesklandumus ir parodyti, ar svetainėje rodoma reklama yra veiksminga. Analitiniai slapukai nerenka asmeninės vartotojų informacijos ir visa šių slapukų surinkta informacija yra apibendrinta ir anonimiška.

Funkciniai slapukai

Šie slapukai suteikia galimybę pagerinti funkcionalumą ir suasmeninimą, pavyzdžiui, jie efektyvina pateikiamo turinio formatą ir formą, nustato šrifto dydį ar svetainės elementų pozicijas. Funkciniai slapukai neseka lankytojo veiksmų kitose svetainėse. Jei lankytojas neleis šiems slapukams veikti, kai kurios ar visos minėtos funkcijos negalės tinkamai veikti.

Tiksliniai arba reklaminiai slapukai

Tiksliniai arba reklaminiai slapukai naudojami tam, kad svetainės lankytojui būtų rodoma įdomesnė ir jo interesus labiau atitinkanti reklama, arba tam, kad tos pačios reklamos parodymų svetainėje skaičius būtų ribojamas. Šios rūšies slapukai taip pat naudojami reklamos kampanijos veiksmingumui matuoti. Šie slapukai gali būti naudojami siekiant įsiminti, į ką lankytojas žiūrėjo, apsilankęs svetainėje.

12. Naudojami slapukai.

Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje bei pateikti Jums naudingus pasiūlymus, Svetainėje naudojame šiuos Slapukus:

Slapukas Teikėjas Duomenų tvarkymo tikslas Galiojimo laikas
Griežtai privalomi
has_js reabilitacijoscentras.lt Tikrina ar vartotojo naršyklėje įjungta Javascript kalba. Kol naršoma
a11y_contrast reabilitacijoscentras.lt Nurodo padidinti kontrastą pakeičiant spalvas svetainę pritaikant neįgaliesiems. Kol naršoma
a11y_invert reabilitacijoscentras.lt Nurodo pakeisti spalvas inversijos būdu svetainę pritaikant neįgaliesiems. Kol naršoma
a11y_animation reabilitacijoscentras.lt Nurodo išjungti vykdomas animacijas svetainę pritaikant neįgaliesiems. Kol naršoma
a11y_opendyslexic reabilitacijoscentras.lt Nurodo pakeisti teksto šriftą kitu svetainę pritaikant neįgaliesiems. Kol naršoma
text_resize reabilitacijoscentras.lt Nurodo norimą teksto dydį interneto svetainėje. Kol naršoma
Analitiniai
_ga reabilitacijoscentras.lt Google Analytics registruoja unikalų vartotojo ID pagal kurį indentifikuojama vartotojo elgsena svetainėje. 2 metai
_gat reabilitacijoscentras.lt Google Analytics slapukas, naudojamas padidinti siunčiamų vartotojų užklausų greitį. 1 minutė
_gid reabilitacijoscentras.lt Google Analytics slapukas, naudojamas atpažinti vartotoją. 24 valandos
collect google-analytics.com Google Analytics slapukas, naudojamas siųsti informaciją apie vartotojo įrenginį ir elgseną naršymo metu. Kol naršoma
Tiksliniai arba reklaminiai
GPS youtube.com Registruoja vartotojo mobilaus prietaiso unikalų ID naudojamą vietovės nustatymui. Kol naršoma
CONSENT youtube.com Youtube slapukas, naudojamas saugoti apie vartotojo sutikimą rinkti duomenis. 20 metų
PREF youtube.com Saugo vartotojo įrenginio video grotuvo nustatymus skirtus Youtube įrašams žiūrėti. 8 mėnesiai
IDE doubleclick.net Google Doubleclick slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse. 2 metai
r/collect doubleclick.net Google Analytics slapukas, naudojamas siųsti informaciją apie vartotojo įrenginį ir elgseną naršymo metu tikslinės rinkodaros pasiūlymams. 24 valandos
test_cookie doubleclick.net Naudojamas nustatyti ar vartotojo naršyklė palaiko slapukus. Kol naršoma
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Youtube video srauto pralaidumo stebėsenos slapukas. 179 dienos
YSC youtube.com Registruoja vartotojo unikalų ID peržiūrėtų įrašų statistikos išsaugojimui. Kol naršoma
yt-remote-cast-installed youtube.com Saugo vartotojo įrenginio video grotuvo nustatymus skirtus Youtube įrašams žiūrėti. Kol naršoma
yt-remote-connected-devices youtube.com Saugo vartotojo įrenginio video grotuvo nustatymus skirtus Youtube įrašams žiūrėti. Nuolatinis
yt-remote-device-id youtube.com Saugo vartotojo įrenginio video grotuvo nustatymus skirtus Youtube įrašams žiūrėti. Nuolatinis
yt-remote-fast-check-period youtube.com Saugo vartotojo įrenginio video grotuvo nustatymus skirtus Youtube įrašams žiūrėti. Kol naršoma
yt-remote-session-app youtube.com Saugo vartotojo įrenginio video grotuvo nustatymus skirtus Youtube įrašams žiūrėti. Kol naršoma
yt-remote-session-name youtube.com Saugo vartotojo įrenginio video grotuvo nustatymus skirtus Youtube įrašams žiūrėti. Kol naršoma

13. Kaip jūs galite valdyti slapukus?

Griežtai privalomi slapukai ir analitiniai slapukai yra naudojimosi mūsų svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų rūšių, negalime užtikrinti, kaip mūsų svetainė veiks, kai joje apsilankysite.

Galite kontroliuoti funkcinių slapukų ir tikslinių arba reklaminių slapukų naudojimą, pakeitę naršyklės nustatymus.

Atkreipkite dėmesį, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, galite nepasiekti tam tikrų mūsų svetainės dalių ar funkcijų.

14. Svetainėje pateikiamos nuorodos.

Svetainėje bus pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus. Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Įstaiga neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.

MB "Novus Nexus"
Darius Jaloveckas
Kontaktinis tel.nr. 8 608 49799